ཟླ་གསུམ་དང་བཞི་པ་འི་་ལས་བསྡོམས།
*  ཟླ་གསུམ་པའི་ལས་བསྡོམས།ཚེས་ ཉིན་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་རྒན་ལགས་རྣམ་པས་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་སླདུ་དུ་ལྷན་འཛོམས་གནང་ནས་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་བའི་དགོངས་འཆར་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ནས་ཤེས་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་འདུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༨ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བསམ་བྷོ་ཌའི་འགན་འཛིན་རྐྨ་ཆུང་བདག་ལགས་ཀྱིས་འདི་ག་བོད་ཁྱིམ་གོ་པུར་སློབ་ཆུང་སྡེ་ཚན་གྱི་རྒན་ལགས་ཚོར་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་གསར་པའི་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

སྤྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༣ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོའི་ལམ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གསར་པ་སློབ་ཆུང་སྡེ་ཚན་ནས་རྒན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་རྒན་བསམ་གཏན་འོད་ཟེར་ལགས་གཉིས་ལ་་ངོ་སྤྲོད་མཚོན་ཆེད་ཀྱི་མཇལ་དར་ཞིག་སློབ་ཆུང་ཆོས་དགེ་ལགས་ནས་འབུལ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རེད།  *  ¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-mÅZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-zôh-EÛ¤-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-hqï-¤²ôh-hô-h¤-Eôm-30 ®¤-ŸÛG-¾-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-ºôG-¸z-¢ôP-ŸÛG--ºhÛ-G-zôh-EÛ¤-Gô-qÞ¼-ÇÀôz-IÔ-VßP-zºÛ-hqï-¤²ôh-hÝ-GmP-»ôh-q-¼ïhü- ¸z-¢ôP-GÛ-G®ô-BôP-z-¾ïGÅ-¤²ïÅ-¾GÅ-»Ûm-q-hP-¸z-¢ôP-GmP-¤Dm-mÛ-M-G¼-z-GZÛÅ-wïzÅ-»ôh-q-¼ïhü
*
¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-11mÅ-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-®¤-¼ÛP-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Lm-±ï-¼ÛP-h‚PÅ-BÛh-¾GÅ-hP-Çtïm-q-
¾GÅ-GZÛÅ-mÅ-ºhÛ-G-ÇÀôz-VßP-º²Ûm-¼Û¤-GÅÞ¤-qºÛ-ÇÀôz-¤-hG-GÛzôh-»ÛG->ÀôG-¯¾-hP-Gô-dôGÅ-fh-ÇÀôz-¤-¼ï-¼ï-‚Å-mÅ-ŸÛz-ºWâG-¾ïGÅ-q¼-GmP-»ôh-¾-ÇÀôz-¤-hG->ÀôG-z¸P-zÅ-¾ïGÅ-BïÅ-Qm-q-»P-GmP-»ôh-q-¼ïhü ZÛm-¤fº-¤¼-ºƒï¾-»ôh-zôh-hGï-n¤-qºÛ-ÇÀôz-ºFÛh-GmP-xôGÅ-¾-»P-G¸ÛGÅ-dôGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhüü


¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-11mÅ-¤hÝm-yG-GTÛG-¼ÛP-zôh-EÛ¤-uÛ-»ôPÅ-ˆÛ-zôh-»ÛG-Çoï-ºFÛh-q-Lm-¤ÛP-VßP-¾GÅ-hP-ÍP-hGï-Lm-hq¾-¤ô-¾GÅ- Lm-zÅôh-m¤Å-M¾-qô-¾GÅ-zTÅ-wïzÅ-mÅ-G®ô-zô-hô-zhG-Åô-ÅôÅ-GÅÞP-q-®¤-¤Ûm-q¼-hPôÅ-ÅÞ-ÇÀôz-ºFÛh-GmP-zºÛ-fôG-mÅ-hGï-Lm-n¤-q-±ô¼-¾¤-Çeôm-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-12ZÛm-Mz-±ôGÅ-fïPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-Lm-¤ÛP-VßP-¾GÅ-mÅ-ºhÛ-G-ÇÀôz-VßP-zôh-hGï-±ô¼-z½‰m-fÞP-¼ÛGÅ-hGôÅ-¤Dô-GŸÛ-¸ÞP-GÛ-zbàz-ÇePÅ-ˆÛ-¾¤-Çeôm-ŸÝÅ-q-®¤-¤-¸h-hGï-Lm-Åô-ÅôºÛ-JÀôG->Àh-mP-hÝ-zTßG-mÅ-zïh-uôh-GbôP-ÇÀ-ŸÛG-z¸ô-z;ôh-¾¤-Çeôm-GP-¾ïGÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-25ZÛm-HÛ-xÛ-iôºÛ-xG-±ôh-7q¼-qm-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ÆâP-¯ÛºÛ-¾Å-¼Û¤-Ç+zÅ-ºhÛ-GºÛ-ÇÀôz-VßP-GÛ-‚ÛÅ-qºÛ-¿kݤ-¼Ð-TïÅ-qºÛ-ºhôm-fïPÅ-GZÛÅ-qºÛ-±GÅ-ÁôG-hï-ºIï¤-Çtï¾-ŸÝÅ-»ôh-q-hP-±ïÅ-26GÛ-ŸôGÅ-qºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-Ç+zÅ-±GÅ-ÁôG-GÛ-uÛ-Ez-¯ô¤-OÛG-q-ÇÀôz-VßP-VôÅ-hGï-¾GÅ-ˆÛÅ-±GÅ-ÁôG-GÛ-‚ãP-¼Û¤-hP-¤-ºôPÅ-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-WÛ-¿e¼-»ôh-q-zTÅ-Gž-D-zbôm-GmP-»ôh-q-¼ïhüü

¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-29ZÛm-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-¼Ûm-qô-Vï-wïzÅ-qºÛ-hÝÅ-z¸P-GÛ-ZÛm-¤ô-hï-mÛ-zôh-EÛ¤-Gô-qÞ¼-¾Å-ÇÀôz-»ôPÅ-ˆÛÅ-m¤-»P-zXïh-fzÅ-¤ïh-qºÛ-hÝÅ-±ôh-h¤ÛGÅ-zž-ŸÛG-»Ûm-qÅ-¾Å-ÇÀôz-»ôPÅ-ˆÛÅ-ZÛm-¤ô-hï¼--uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-ZÛm-¤ô-TïÅ-ÆâP-¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-ZÛm-hGï-ÇÀôz-;Ým-HÛÅ-Dô¼-»ÞG-G®P-z¸ôºÛ-¾Å-¼Û¤-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-»ôhü hGôP-iôºÛ-xG-±ôh-7q¼-ÇÀôz-IÔºÛ-Lm-zhG-n¤-qÅ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-Dô¼-»ÞG-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-¼Û¤-ŸÛG-ÁïÅ-¼z-ºôh-ÇoP-±ôGÅ-DP-mP-hÝ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü


¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-30»Û-hGôP-iôºÛ-xG-±ôh-7q¼-¹-GTÛG-GÛ-ÇSôm-±ôh-mÅ-¢PÅ-q-‚Å-qºÛ-zôh-¿YôPÅ-P-±ôºÛ-w-»Þ¾-HÛ-¾Å-¼Û¤-HÛ-ºIï¤-Çtï¾-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ŸôGÅ-qºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-Ç+zÅ-Lm-z=ÛÅ-¿Ë-¤ô-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-¿YôPÅ-P-±ôºÛ-w-»Þ¾-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾¤-Çeôm-z;º-ÇÀôz-¸z-MÅ-GmP-z-hP-hï-XïÅ-ÅÞ-º²Ûm-¼Û¤-zŸÛ-q-GhÝGÅ-mÅ-¼¾-q-ºFâPÅ-Å-ŸïÅ-qºÛ-ºFz-GŸÅ-ŸÛG-hP-º²Ûm-¼Û¤-zŸÛ-q-zÞ¤-q-mÅ-BÛh-qºÛ-w-»Þ¾-TïÅ-qºÛ-ºFz-GŸÅ-¾ïGÅ-IÅ-GZÛÅ-G¸ÛGÅ-ºzÞ¾-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü


 


hï-ZÛm-±ôGÅ-fïPÅ-hP-qô-mÅ-GÅÞ¤-q-z¼-º²Ûm-¼Û¤-q-DG-GZÛÅ-mÅ-º²Ûm-¼Û¤-¿S-q-DG-GÛÅ-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-¤Û-Ço- zôh-ˆÛ-hÝÅ-Vïm-DGü ¾ô-ºDô¼-zTß-GZÛÅü iâG-q-DG-GÛÅ-¼Ûm-Vïm-¼Û¾-zÞü zTÅ-zXôh-GŸÛ-¤Û-ºi-z-DG-GÛ-fôG-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-hP- Gô-Ç+zÅ- hP-qô- GZÛÅ-q- º²Ûm-IÔ-GÅÞ¤-q-zTÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-»ÛG-G¸ÞGÅ-fôG-¢ôP-zl¼-GmP-z-hG-ºIï¾-Çtï¾-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü