Monday 18 September 2023

རྒྱལ་ཞེན་བདུན་ཕྲག་ཐེངས་ ༡༨ པ་

 ༄༅། །གོ་པུར་གཞི་རིམ་འོག་མའི་རྒྱལ་ཞེན་བདུན་ཕྲག་ཐེངས་ ༡༨ པ་དེ་བཞིན་འདི་གར་བོད་ཡིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད།དེ་ཡང་ང་ཚོས་བདུན་གཅིག་གི་རིང་ལས་རིམ་མི་འདྲ་བ་ཁག་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་ནང་། སློབ་མ་བྱིངས་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།ལས་རིམ་གཙོ་བོ་ཁག་དཔེར་ན། རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས། འདྲི་རྩད། སྙན་ཚིག་དང་གཏམ་དཔེ། དེ་བཞིན་ཚིག་རྒྱག་སྐྱོར་འདོན། ཡིག་གཟུགས།རི་མོ་དང་རྩོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར། དཔེ་ཀློག་བཅས་ལས་རིིམ་གང་མང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ་ལགས་སོ།Wednesday 6 September 2023

Visit by Sikyong Mr Penpa Tsering

 The visit by the Honourable Sikyong Mr Penpa Tsering la to our school on 6th September ,2023 was a momentous occasion that left an indelible mark on our institution. The Honourable Sikyong visited various school departments of our school. The interaction with faculty, staff, and students was enriching. This visit will be remembered as a milestone in our school's history, reinforcing the significance of education in shaping a better future.