Wednesday 25 May 2016

English Week

From May 24 to May 28, English Department of the senior section celebrated the English week in the Tibetan SOS Children’s Village Gopalpur. Students from class VII through XII have taken participation in the weeklong English programs.  Following events were organized and held during the English week:
May 24th 2016
Morning:  English quiz contest was conducted by class XI students during the morning assembly and the quiz masters posted questions on the following topics. There were two teams consisting of heterogeneous students from different classes.
1. Books and Author.
2. Vocabulary.
3. Great Personality.
4. Sport and music
5. Movies
6. Synonym and antonym.
Evening: At 7pm sharp students were gathered for an English movie show and the English Department arranged the movie called “Life is Beautiful.”The program was under the supervision of Mam Yangkyi la.
May 25th 2016
Morning: It’s the second day of English Week and there was an English story sharing session by the class XII students. They shared the plot and theme of a book called “The Tuesday with Morrie” by Mitch Albom. They shared the story in such a manner that captured students’ attention throughout the session and were successful in getting the students engaged in listening to the sharing.
Evening: An English Extempore contest was organized in which 16 students had participated. Each participant has to speak for two minutes. The extempore contest was won by master Tsethar of XI. He displayed distinguished skill of public speaking.  The program was managed and supervised by Madam Passang Tsamchoe la.
May 26th   2016:
Morning: Class VIII students performed Reader’s theater on the play called “Susu and the Magic Mirror.”  The play was well communicated through the medium of instruction and everyone seemed enjoying and learning something.
Evening:  Poetry and Drama competition was organized among the 11 students. Phentok of class 9 received the best poetry recitation award and from the dramatic extract, Mingur Paldon was adjudged the best dramatist of the night tiaras. The program was handled by Mrs. Lhakpa Bhuti la and Miss Yangchen la.
May 27th 2016
Morning: Students of class VII made presentation of poetry recitation during the morning assembly. They recited poems like “Chivy” and “I am tired.” Short skit of ‘character Supanti’ was dramatized as well.
May 28th 2016
Morning: Class X students entertained the staffs and students by singing various contemporary English songs. The songs presentation was thoroughly enjoyed by the audience.
Evening: Much awaited English singing competition was held and there were 15 students who sang various English songs of different genre. Thupten of class X, Ngawang of class IX and Pema Dhadon of class 11 were crowned as the best singers of the night. The program was initiated and handled by Mr. Karma Jigdel la.
May 30th 2016      
 Morning: On the last day of the weeklong English events, it was the turn of class IX students to do presentation. They gave detail accounts of different singers. The academic year 2016 had come up with many innovation educational programs being initiated by the English Department and programs had been proven to be an experiential learning for many students and students’ interest in English learning might get doubled up.




Kagyur Reading

Buddhists celebrate many holidays and festivals and most of which commemorate important events in the life of the Buddha or Bodhisattvas. The dates of religious festivals are based on lunar calendar and joyful occasions. The fourth month of the Tibetan calendar is called “Saka Dawa”. ‘Saka’ is the name of one of the 28 major stars tracked in Tibetan astrology. ‘Dawa’ means ‘month’ in Tibetan. Saka Dawa is probably one of the most influential and holiest months for Tibetans. Saka Dawa is the special month in which the Buddha’s conception, birth, enlightenment and Parinirvana (Death) all occur. The 15th day of the fourth month of Tibetan calendar marks the holiest day in Tibetan Buddhism. Usually the festival day begins with a visit to the temple where one offers food to the beggars, items to the monks and listens to Dharma talk, and circumambulates the monasteries to earn merit for the next life.
Wisdom in the Buddhist context is the realization of the fundamental truths of life, basically the Four Noble Truths. The understanding of the Four Noble Truths provides us with a proper sense of purpose and direction in life. They form the basis of problem solving. The message of the Lord Buddha stands today as unaffected by time and the expansion of knowledge as when they were first enunciated. The teaching of the Buddha is open to all to study, see and judge for themselves. The universality of the teachings of the Lord Buddha has led one of the world’s greatest scientists – Albert Einstein to declare that if there is any religion that could cope with modern scientific needs, it would be Buddhism.
The teaching of Buddha became a great civilizing force in the contemporary world. It appeals to reason and freedom of thought, recognizing the dignity and potentiality of human mind. It calls for equality, fraternity and understanding, exhorting its followers to avoid evil, to do well and to purify their minds.
Students from classes VII through XII and staff members of Tibetan Children’s Village School Gopalpur assembled in the school hall for two day consecutively to read the Kagyur Text (teachings of lord Buddha) on May 19 & 20 and on May 21, Saturday special prayer was offered with presence of special invitees (eight monks from Gyuto Monastery). Everyone in the school feel blessed and satisfied.





Wednesday 11 May 2016

ཟླ་གསུམ་དང་བཞི་པ་འི་་ལས་བསྡོམས།




*  ཟླ་གསུམ་པའི་ལས་བསྡོམས།ཚེས་ ཉིན་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་རྒན་ལགས་རྣམ་པས་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་སླདུ་དུ་ལྷན་འཛོམས་གནང་ནས་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་བའི་དགོངས་འཆར་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་ནས་ཤེས་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་འདུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་༡༨ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བསམ་བྷོ་ཌའི་འགན་འཛིན་རྐྨ་ཆུང་བདག་ལགས་ཀྱིས་འདི་ག་བོད་ཁྱིམ་གོ་པུར་སློབ་ཆུང་སྡེ་ཚན་གྱི་རྒན་ལགས་ཚོར་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་གསར་པའི་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

སྤྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༣ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོའི་ལམ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གསར་པ་སློབ་ཆུང་སྡེ་ཚན་ནས་རྒན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་རྒན་བསམ་གཏན་འོད་ཟེར་ལགས་གཉིས་ལ་་ངོ་སྤྲོད་མཚོན་ཆེད་ཀྱི་མཇལ་དར་ཞིག་སློབ་ཆུང་ཆོས་དགེ་ལགས་ནས་འབུལ་གནང་མཛད་ཡོད་པ་རེད། 



 *  ¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-mÅZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-zôh-EÛ¤-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-hqï-¤²ôh-hô-h¤-Eôm-30 ®¤-ŸÛG-¾-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-ºôG-¸z-¢ôP-ŸÛG--ºhÛ-G-zôh-EÛ¤-Gô-qÞ¼-ÇÀôz-IÔ-VßP-zºÛ-hqï-¤²ôh-hÝ-GmP-»ôh-q-¼ïhü- ¸z-¢ôP-GÛ-G®ô-BôP-z-¾ïGÅ-¤²ïÅ-¾GÅ-»Ûm-q-hP-¸z-¢ôP-GmP-¤Dm-mÛ-M-G¼-z-GZÛÅ-wïzÅ-»ôh-q-¼ïhü
*
¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-11mÅ-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-®¤-¼ÛP-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Lm-±ï-¼ÛP-h‚PÅ-BÛh-¾GÅ-hP-Çtïm-q-
¾GÅ-GZÛÅ-mÅ-ºhÛ-G-ÇÀôz-VßP-º²Ûm-¼Û¤-GÅÞ¤-qºÛ-ÇÀôz-¤-hG-GÛzôh-»ÛG->ÀôG-¯¾-hP-Gô-dôGÅ-fh-ÇÀôz-¤-¼ï-¼ï-‚Å-mÅ-ŸÛz-ºWâG-¾ïGÅ-q¼-GmP-»ôh-¾-ÇÀôz-¤-hG->ÀôG-z¸P-zÅ-¾ïGÅ-BïÅ-Qm-q-»P-GmP-»ôh-q-¼ïhü ZÛm-¤fº-¤¼-ºƒï¾-»ôh-zôh-hGï-n¤-qºÛ-ÇÀôz-ºFÛh-GmP-xôGÅ-¾-»P-G¸ÛGÅ-dôGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhüü


¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-11mÅ-¤hÝm-yG-GTÛG-¼ÛP-zôh-EÛ¤-uÛ-»ôPÅ-ˆÛ-zôh-»ÛG-Çoï-ºFÛh-q-Lm-¤ÛP-VßP-¾GÅ-hP-ÍP-hGï-Lm-hq¾-¤ô-¾GÅ- Lm-zÅôh-m¤Å-M¾-qô-¾GÅ-zTÅ-wïzÅ-mÅ-G®ô-zô-hô-zhG-Åô-ÅôÅ-GÅÞP-q-®¤-¤Ûm-q¼-hPôÅ-ÅÞ-ÇÀôz-ºFÛh-GmP-zºÛ-fôG-mÅ-hGï-Lm-n¤-q-±ô¼-¾¤-Çeôm-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü



¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-12ZÛm-Mz-±ôGÅ-fïPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-Lm-¤ÛP-VßP-¾GÅ-mÅ-ºhÛ-G-ÇÀôz-VßP-zôh-hGï-±ô¼-z½‰m-fÞP-¼ÛGÅ-hGôÅ-¤Dô-GŸÛ-¸ÞP-GÛ-zbàz-ÇePÅ-ˆÛ-¾¤-Çeôm-ŸÝÅ-q-®¤-¤-¸h-hGï-Lm-Åô-ÅôºÛ-JÀôG->Àh-mP-hÝ-zTßG-mÅ-zïh-uôh-GbôP-ÇÀ-ŸÛG-z¸ô-z;ôh-¾¤-Çeôm-GP-¾ïGÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü



¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-25ZÛm-HÛ-xÛ-iôºÛ-xG-±ôh-7q¼-qm-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-HÛ-ÆâP-¯ÛºÛ-¾Å-¼Û¤-Ç+zÅ-ºhÛ-GºÛ-ÇÀôz-VßP-GÛ-‚ÛÅ-qºÛ-¿kݤ-¼Ð-TïÅ-qºÛ-ºhôm-fïPÅ-GZÛÅ-qºÛ-±GÅ-ÁôG-hï-ºIï¤-Çtï¾-ŸÝÅ-»ôh-q-hP-±ïÅ-26GÛ-ŸôGÅ-qºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-Ç+zÅ-±GÅ-ÁôG-GÛ-uÛ-Ez-¯ô¤-OÛG-q-ÇÀôz-VßP-VôÅ-hGï-¾GÅ-ˆÛÅ-±GÅ-ÁôG-GÛ-‚ãP-¼Û¤-hP-¤-ºôPÅ-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-WÛ-¿e¼-»ôh-q-zTÅ-Gž-D-zbôm-GmP-»ôh-q-¼ïhüü





¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-29ZÛm-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-¼Ûm-qô-Vï-wïzÅ-qºÛ-hÝÅ-z¸P-GÛ-ZÛm-¤ô-hï-mÛ-zôh-EÛ¤-Gô-qÞ¼-¾Å-ÇÀôz-»ôPÅ-ˆÛÅ-m¤-»P-zXïh-fzÅ-¤ïh-qºÛ-hÝÅ-±ôh-h¤ÛGÅ-zž-ŸÛG-»Ûm-qÅ-¾Å-ÇÀôz-»ôPÅ-ˆÛÅ-ZÛm-¤ô-hï¼--uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-ZÛm-¤ô-TïÅ-ÆâP-¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-ZÛm-hGï-ÇÀôz-;Ým-HÛÅ-Dô¼-»ÞG-G®P-z¸ôºÛ-¾Å-¼Û¤-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-»ôhü hGôP-iôºÛ-xG-±ôh-7q¼-ÇÀôz-IÔºÛ-Lm-zhG-n¤-qÅ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-Dô¼-»ÞG-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-¼Û¤-ŸÛG-ÁïÅ-¼z-ºôh-ÇoP-±ôGÅ-DP-mP-hÝ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü


¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-30»Û-hGôP-iôºÛ-xG-±ôh-7q¼-¹-GTÛG-GÛ-ÇSôm-±ôh-mÅ-¢PÅ-q-‚Å-qºÛ-zôh-¿YôPÅ-P-±ôºÛ-w-»Þ¾-HÛ-¾Å-¼Û¤-HÛ-ºIï¤-Çtï¾-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ŸôGÅ-qºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-Ç+zÅ-Lm-z=ÛÅ-¿Ë-¤ô-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-¿YôPÅ-P-±ôºÛ-w-»Þ¾-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾¤-Çeôm-z;º-ÇÀôz-¸z-MÅ-GmP-z-hP-hï-XïÅ-ÅÞ-º²Ûm-¼Û¤-zŸÛ-q-GhÝGÅ-mÅ-¼¾-q-ºFâPÅ-Å-ŸïÅ-qºÛ-ºFz-GŸÅ-ŸÛG-hP-º²Ûm-¼Û¤-zŸÛ-q-zÞ¤-q-mÅ-BÛh-qºÛ-w-»Þ¾-TïÅ-qºÛ-ºFz-GŸÅ-¾ïGÅ-IÅ-GZÛÅ-G¸ÛGÅ-ºzÞ¾-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü






 


hï-ZÛm-±ôGÅ-fïPÅ-hP-qô-mÅ-GÅÞ¤-q-z¼-º²Ûm-¼Û¤-q-DG-GZÛÅ-mÅ-º²Ûm-¼Û¤-¿S-q-DG-GÛÅ-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-¤Û-Ço- zôh-ˆÛ-hÝÅ-Vïm-DGü ¾ô-ºDô¼-zTß-GZÛÅü iâG-q-DG-GÛÅ-¼Ûm-Vïm-¼Û¾-zÞü zTÅ-zXôh-GŸÛ-¤Û-ºi-z-DG-GÛ-fôG-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-hP- Gô-Ç+zÅ- hP-qô- GZÛÅ-q- º²Ûm-IÔ-GÅÞ¤-q-zTÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-»ÛG-G¸ÞGÅ-fôG-¢ôP-zl¼-GmP-z-hG-ºIï¾-Çtï¾-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü