Tuesday 6 October 2015

ཟླ་འདིའི་ཚེས་༢༣གཟའ་ལྷག་

ཟླ་འདིའི་ཚེས་༢༣གཟའ་ལྷག་པའི་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པར་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་ལས་རིམ་བཞི་པ་དེ་ལ་འཛིན་གྲྭ་ནང་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཞེན་དང་འབྲེལ་བའི་རི་མོ་འགྲན་བསྡུར་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་དང་ཕྱི་དྲོའི་ཕྱག་ཚོད་༦ : ༤༥ ཐོག་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་ལས་རིམ་ལྔ་པ་འཛིན་གྲྭ་ནང་ཁུལ་གྱི་གཞས་སྣ་འགྲན་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་རེད།།།