Thursday 9 July 2015

ཟླ་འདིའི་ཚེས་༡༩ཉིན་རྒྱབ་ལ་སྔོན་ལོ་མེད་པའི་ལས་རིམ་གསར་པ་ཞིག་འགྲེམ་བསྟོན་ཞུས་པ་

ཟླ་འདིའི་ཚེས་༡༩ཉིན་རྒྱབ་ལ་སྔོན་ལོ་མེད་པའི་ལས་རིམ་གསར་པ་ཞིག་འགྲེམ་བསྟོན་ཞུས་པ་ལ་ནི་ འདི་ལོའི་ལོ་སྟོད་ནས་ཆོས་དགེ་ལགས་ནས་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་པ་བཞིན་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་ནས་དྲུག་པ་བར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཁྱོན་༢༤༠ཙམ་གྱིས་མཚན་ཉིད་རྩོད་རྒྱུགས་ཐེངས་དང་པོའི་ཐོག་འཛུལ་བཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།། སྤྱིར་འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་ཕྲུག་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ལོ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྩོད་རྒྱུགས་ཐོག་གདེང་སྤོབས་ཆེན་པོས་བཞུགས་པ་ཙམ་མ་ཟད་རྩོད་རྒྱུགས་གང་ལེགས་གནང་བའི་བསྟོད་ཚིག་གི་འཆར་འབབ།།