Thursday 2 May 2024

བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཉིན་མོ།


ཕྱི་ལོ་༢༠༢༤-༤-༣༠ ཉིན་མོར་་བོད་ཁྱིམ་གོ་པལ་པུར་གཞི་རིམ་འོག་མའི་འཛིན་རིམ་སྔོན་འགྲོ་གཉིས་པ་ནས་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་བར་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་འགྲན་བསྡུར་གྱི་འདྲ་དཔར་ཁག།