སྤྱི་ཟླ་༩ པའི ལས་སྡོམ།

༡  སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་༣༠ཉིན་གྱི་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པའི་རིང་སློབ་ཆུང་སློབ་མ་ཚོར་སྔོན་ཚོད་ནས་སྦྱོང་བརྡར་ཐོབ་
པའི་རིག་ལམ་གྱི་འདྲི་རྩད་ཆེན་མོ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།དེ་ཡང་སློབ་ཆུང་གི་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཐུགས་རྒྱ་ཆེ་བཞེས་ཐོག་ནས་སློབ་མའི་གནས་ཚད་ལ་རན་པའི་རིག་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྡུས་བློ་རྟགས་གསུམ་གྱི་དྲི་ལན་ཀུན་བཏུས་ཅེས་པའི་ཕྱག་དེབ་ཞིག་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བ་བཞིན་ཐེངས་འདིའི་འདྲི་རྩད་ཀྱི་སྦྱང་གཞི་ཡང་ཕྱག་དེབ་འདིའི་ནང་གི་བསྡུས་གྲྭའི་དྲི་ལན་ཁག་ཡིན་པ་རེད། སྐབས་དེའི་འདྲི་རྩད་འགྲན་བསྡུར་ནང་འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་ཁྱོན་སློབ་མ་གྲངས་
༤༠ ཙམ་དང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་རྒྱག་བསྐྱོར་འདོན་གནང་མཁན་སློབ་མ་གྲངས་༡༠བཅས་ཡོད་པ་རེད།
སྐབས་འདིའི་འཛུལ་བཞུགས་བ་ཡོངས་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའི་ནང་ནས་བློ་འཛིན་མང་ཤོས་གཏང་མཁན་ད་དུང་འབྲེལ་ཡོད་བོད་དགེ་རྣམ་པར་ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ཕྱག་རྟགས་རེར་བསྩལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
 

༢ སྤྱི་ཟླ་༩པའི་ཚེས་གཅིག་གི་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པའི་སྐབས་གོ་པུར་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ནས་སེ་ལ་ཀུ་སློབ་གྲྭར་དུས་ཚིགས་དང་
པོའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་ཚད་ལོན་པའི་སློབ་མ་གྲངས་༡༢ཡོད་པ་རྣམས་ལ་འབྲི་རྒྱུགས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད།འདི་གའི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་རྒན་དབྱངས་མཚོ་ལགས་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གི་དགེ་རྒན་ཉི་མ་མཚམས་གཅོད་
ལགས་དང་དབྱིན་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་བཅས་ནས་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སློབ་མ་དེ་དག་ལ་བཅར་འདྲི་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་དོ་བདག་སློབ་མ་སོ་སོའི་ཞན་ཆ་གང་ཡོད་པ་རྣམས་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་གསུམ་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།

 ༣ སྤྱི་ཟླ་༩པའི་ཚེས་༥ཉིན་གྱི་ལས་བྱེད་ཉིན་མོའི་སླད་དུ་འདི་གའི་སློབ་ཆུང་རྒན་བདག་རྣམ་པས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བཞེས་ཐོག་
སློབ་ཆུང་གི་འཛིན་གྲྭའི་སྦྱར་པང་ཁག་དང་ལས་བྱེད་སྡོད་ཁང་ད་དུང་ཡིག་ཚང་བཅས་སུ་སློབ་མ་རང་ངོས་ཀྱི་བཟོ་རྩལ་དང་བློ་རིག་བེད་སྤྱད་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་བཀའ་དྲིན་མཚོན་སླད་དུ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་པར་རིས་དང་མེ་ཏོག་ད་དུང་སློབ་ཆུང་སློབ་མ་ཚོའི་སེམས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པའི་མཛེས་རྒྱན་གྱི་ཡོངས་སུ་རྒྱན་པའི་མཛེས་ཆོས་སྣ་མང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རེད།
4 uÛ¼-¾ô-GTÛG-ÉÛ¾-qôºÛ-ŸôGÅ-qºÛ-xG-±ôh-6q-mÅ-ÇÀôz-VßP-GÛ-ÇÀôz-¤-@P-¯ïh-qô-¾ô-hP-¾ÞÅ-¢ôP-¾-vô-z-»ôh-¼ÛGÅ-hG-¾-ºhÛ-GºÛ-¾ÞÅ-hGï-hzP-xãG-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-ºGm-DÞ¼-Vï-zŸïh-fôG-mÅ-¾¤-Çeôm-GP-¾ïGÅ-GmP-hP-GmP-zŸÛm-¤VÛÅ-¾-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-ÇÀôz-I-mP-DÞ¾-HÛ-@P-¯ïh-Çtô-¾ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-»ôh-¼ÛGÅ-¾-ÁÝGÅ-Çoôm-w¼-¤-ŸÛG-Mz-qºÛ-fôG-mÅ-ºhÅ-¸Ûm-q-hP-ºIô-zŸÛm-qºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-n¤-q-hG-¾-xôGÅ-;Ým-mÅ-zÇSGÅ-zXôh-hP-»Ûh-Ǩôm-GmP-hP-GmP-zŸÛm-q-hï-D-¿Uï-»ôh-hô-TôG-GÛ-PG-Mãm-ŸÛÛG-bà-ºHã¼-»ôhü »P-zB¼-¹-ºhÛºÛ-mP-Zï-ºDô¼-ÇÀôz-I-DG-mP-DÞ¾-hÝ-ÇÀôz-VßP-ÇÀôz-¤ºÛ-@P-¯ïh-Çtô-¾ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-ŸÛG-¤ïG-¾ô¼-ZÛm-¤ôºÛ-ÇÀôz-I¼-¯ïh-GmP-»ôh-q-¼ïhü
¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-17 hP- 18ZÛm-l-Å-ZÛm-¤ôºÛ-ÇÀôz-I¼-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-ZÛm-¤ôºÛ-ÆâP-¯Û-¤±ôm-ÇÀh-hÝ-ÇÀôz-I-mP-DÞ¾-hÝ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-ŸÛG-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-zÞ-hP-zÞ-¤ôºÛ-¼Þ-DG-GZÛÅ-;¼-HÛ-M¾-D-fôz-»ôh-q-¤-¸h-zÞ-¤ô-¯ïh-¯¾-¾ïGÅ-ÁôÅ-»P-ºhÛ-G-Gô-qÞ¼-ÇÀôz-VßP-ÇÀôz-¤-zÇem-º²Ûm-hzP-¤ô-¾GÅ-»Ûm-q-¼ïh-ºhÝGü hï-mÛ-h;º-uh-ºDÞ¼-hÝ-ºEï¼-fÞz-m- ‚-z-GP-»P-h;º-z-¤ïh- ¸ï¼-z-hï-hPôÅ-»ôh-»Ûm-q-Gžü

 

5 ¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-22ZÛm-ºhÛ-G-ÇÀôz-VßP-º²Ûm-¼Û¤-¿S-q-mÅ-Åï-¾-DÞ¾-zôh-EÛ¤-hÝ-ºIô-¤Dm-HÛ-ÇÀôz-¤-IPÅ-12hG-¾-zT¼-ºiÛºÛ-»ÛG-MãGÅ-hï-zbP-»ôh-q-¼ïhü Ç+zÅ-ºhÛºÛ-zT¼-ºiÛ-GmP-¤Dm-mÛ-ÇÀôz-IºÛ-ÇÀôz-uÛ-¤VôG-hP-ÇÀôz-VßP-GÛ-hGï-Vï- ÇÀôz-IºÛ-¤hÝm-¾¤-¾¤-Çeôm-q- ÇÀôz-VßP-GÛ-hGï-VïºÛ-xG-¼ôGÅ-zTÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-Ç+h-»ÛG-GZÛÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-ºiÛ-z-zbP-»ôh-q-¼ïhü ÇÀôz-¤-hï-hG-mÅ-»P-ÇSôm-±ôh-mÅ-¢ôP-zl¼-vh-»ôh-q-zŸÛm-Ç+zÅ-ºhÛºÛ-iÛ-z-DG-hïP-±ôh-Vïm-qôºÛ-fôG-mÅ-¾m-ºhïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü ¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-24ZÛm-HÛ-xG-±ôh-2qºÛ-fôG-ºiÛ-MãGÅ-ˆÛ-»ÛG-±h-hï-zbP-»ôh-q-¼ïhü6 ¹-ºhÛºÛ-±ïÅ-18ZÛm-ºhÛ-G-ÇÀôz-VßP-¾ô-¼Û¤-iâG-qºÛ-ÇÀôz-¤-hG-±m-¼ÛG-ÇÀôz-±m-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-ºV¼-HÛ-ÇÀh-hÝ-±m-hGï-;©-¾GÅ-ˆÛÅ-fÞGÅ-ºGm-Vï-zŸïh-fôG-ÇÀôz-¤-hG-Zï-ºI¤-HÛ-um-G¸ÛGÅ-DP-hÝ-ºFÛh-mÅ-ÇÀôz-±m-HÛ-zXôh-GŸÛ-hP-ºƒï¾-»ôh-hG-¤ÛG-¤fôP-¾G-¸Ûm-HÛ-fzÅ-¾¤-Mãh-mÅ-ÇÀôz-¤-n¤Å-¾-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôhü fzÅ-¾¤-Gż-q-hP-Dô¼-»ÞG-¤Û-ºi-z-ŸÛG-»Ûm-qÅ-ÇÀôz-¤-;Ým-HÛ-Gô-dôGÅ-GP-¾ïGÅ-‚ÞP-»ôh-q-¼ïhü 


ÁïÅ-¼ÛG-mÅ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-Æô¾-Mãm-hP-hïP-hÝÅ-ˆÛ-z¸ô-¼ÛG-ÇÀôz-¤¼-¾¤-Çeôm-hP-zOï¤Å-Çtï¾-‚-MÞºÛ-¾Å-¼Û¤-¹-hGÝ-qºÛ-±ïÅ-12ZÛm-zôh-EÛ¤-Tôm-c-¼-ÇÀôz-I-mÅ-Lm-¾GÅ-GÅÞ¤-hP-ÇÀôz-¤-GTÛG-zTÅ-wïzÅ-mÅ-ºhÛ-GºÛ-ÇÀôz-VßP-GÛ-Lm-¾GÅ-ºGº-¼ï-hP-ÇÀôz-¤-¼ï-z¸ÞP-¾-¤ï-bôG-GÛ-Çoôh-hP-»P-¼Å-Mã-zïh-uh-mÅ-ÆôGÅ-VGÅ-¾-ÅôGÅ-qºÛ-¼ÛGÅ-z¸ô-¯¾-HÛ-¾¤-Çeôm-ŸÝÅ-»ôh-q-zŸÛm-ºhÛ-GºÛ-ÇÀôz-¤-±ôÅ-»P-ºzh-q-Vïm-qô-¢P-q-GmP-z-¿e¼-hPôÅ-ÅÞ-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-zºÛ-n¤-q-Gžü