Friday 2 June 2017

འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་གཏམ་བརྗོད

༡༽ འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་གཏམ་བརྗོད་ཀྱི་ལས་རིམ་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་ནི།  སློབ་མ་ཚོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་   ཡིན།
༢༽ གཏམ་བརྗོད་འདིའི་ནང་བོད་དགེ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་འོག་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སློབ་མ་༢༢ཡོད།
༣༽བརྗོད་གཞི་ནི།  མེ་སྟག་གཅིག་གིས་ཁང་པ་བསྲེགས་པའི་སྐོར་ཡིན།

༤༽ ཉིན་དྲུག་གི་དུས་ཡུན་རིང་བེད་སྤྱད་དེ་གཅེས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རང་ནུས་ཅི་ལྕོགས་ཀྱི་འཇོན་ཐང་ངོམས་པར་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད།།