Saturday 23 July 2016

སློབ་གྲ་ཆུང་བའི་ཟླ་བ་༧སྙན་ཐོ།

སྤྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་ཤར་ནས་སྤྱི་སྙོམས་ཡིག་རྒྱུགས་དང་སྤྱིར་བཏང་གི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སླད་དུ་སློབ་ཆུང་སློབ་མ་དག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་ཚན་སོ་སོའི་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོས་ཚོད་ལྟའི་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་གནང་ཡོད་པ་བཞིན་སློབ་མ་ཚོ་ལ་ཡང་སྦྱོང་བརྡར་གང་ལེགས་ཐོབ་ཡོད་པ་ཞིག་དུས་ཚིགས་དང་པའི་དངོས་གཞིའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ནས་ཁ་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
སློབ་ཆུང་དགེ་སློབ་ཚོའི་ཉིན་རེའི་ཞོགས་པའི་འདུ་འཛོམས་སྐབས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་རྣམ་བཞག་ཁག་གཅིག་ལ་ནི་འཛིན་གྲ་རེ་མོས་ཀྱིས་ཉིན་རེའི་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཞོགས་ཚོགས་སྐབས་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཐོག་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་དང་སྙན་ཚིག གླུ་གཞས་ བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་གཏམ་བརྗོད་ ད་དུང་མི་སྣ་གཉིས་དབར་གྱི་གླེང་མོལ་ལ་སོགས་པ་གདེང་ཚོད་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་བསྐྱོར་འདོན་གནང་བ་སྲོལ་ཡོད། བདུན་རེའི་གཟའ་སྤེན་པ་ཆགས་ཆེན་རྒན་ལགས་རེ་མོས་ཀྱིས་སློབ་མར་ཤིན་ཏུ་ནས་ཕན་པའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་གནང་སྲོལ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།
འདི་གའི་སློབ་ཆུང་རྒན་ལགས་རྣམ་པའི་དགོངས་དོན་གཞི་ཟུང་གི་འདི་ལོའི་ཟླ་༣ཚེས་༢༦ནས་སློབ་ཆུང་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཕུགས་ལ་ཕན་ཆེ་བའི་མི་ཚེའི་སྦྱོང་བརྡར་ཅེས་པའི་ལས་རིམ་འདི་སྔོན་མ་བཞིན་ལག་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་དེ་ཡང་སློབ་མ་ཚོ་ཡང་སྦྱོང་བློ་ཆེ་བ་མ་ཟད་ཕན་འབྲས་གང་ལེགས་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་ཡང་ བོད་ཡིག་གི་ཀློག་རྩལ་ཞན་པར་བསྐྱོར་ བཟང་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་བརྗོད་ སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ ལྷས་མ་རྒྱག་ཚུལ་ ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱབས་ གླིང་བུ་ དེབ་ཀྱི་རྒྱབ་ཤ་ བེད་མེད་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པར་བཟོ་ཚུལ་ བོད་ཀྱི་རི་མོ་འབྲི་ཚུལ་ ད་དུང་ལྡུམ་ར་སྐྱོང་ལས་ལ་སོགས་པའི་རྩལ་མང་དག་ཞིག་གི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་ཡོད་པ་བཞིན་སློབ་མར་ཕན་འབྲས་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད།


འདི་ལོའི་ནང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་ཡོང་སླད་དུ་སློབ་ཆུང་ཀྱི་བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ཚོགས་མི་རྣམ་པའི་དགོངས་འཆར་གཞི་ཟུང་གི་གཙོ་བོ་སློབ་མར་ལྟ་བྱའི་བོད་ཡིག་སྒྲུང་དེབ་སྒྲུང་དེབ་རིགས་གསར་གང་མང་ཞིག་སྒྲུབ་ཐབས་སླད་དུ་ཟླ་རེའི་ནང་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་དང་སམ་བྷོ་ཌའི་དེབ་ཚོང་ཁང་དུ་བཅར་ནས་བོད་ཡིག་སྒྲུང་དེབ་གསར་འཐོན་གང་བྱུང་རིགས་ཉོ་སྒྲུབ་བྱས་ཡོད་པས་ད་ལྟའི་ཆར་གོ་པུར་སློབ་ཆུང་དཔེ་མཛོད་ནང་ཤེས་རིག་པར་ཁང་དང་སམ་བྷོ་ཌའི་དེབ་ཚོང་ཁང་དུ་གང་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན།།